Sử dụng hợp lý

Các trường hợp ngoại lệ được nêu cho phép sử dụng tác phẩm theo bản quyền mà không cần sự cho phép của chủ bản quyền gốc. Việc sử dụng hợp lý được bao gồm trong mục 107 của Mã bản quyền

Close