Slogan

Phần lời hay bằng văn bản của một thông điệp quảng cáo tóm tắt ý tưởng chính trong một vài từ đáng nhớ. Nó đôi khi được gọi là một dòng từ khóa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Close