Nghiên cứu từ khóa

Tiến trình tìm hiểu từ khóa liên quan và cụm từ khóa để tập trung vào SEO và quảng cáo trả tiền. Ví dụ về những phương pháp nghiên cứu từ khóa
Sử dụng công cụ nghiên cứu từ khóa
Xem các dữ liệu phân tích ở máy chủ
Nhìn vào bản sao trang trên các trang web cạnh tranh
Đọc phản hồi của khách hàng
Đặt một hộp tìm kiếm trên trang web của bạn và nhìn thấy những gì mọi người đang tìm kiếm
Nói chuyện với khách hàng để hỏi làm thế nào và tại sao họ tìm và chọn doanh nghiệp của bạn

Close