Khung

Một kỹ thuật được tạo ra bởi Netscape được sử dụng để hiển thị nhiều trang nhỏ hơn trên một màn hình duy nhất. Kỹ thuật thiết kế web này cho phép điều hướng trang web nhất quán, nhưng làm cho nó khó liên kết sâunội dung có liên quan.

Close