Độ tuổi

Một số mạng xã hội hoặc hệ thống tìm kiếm có thể tính đến độ tuổi, tuổi trang, tuổi tài khoản người dùng và dữ liệu lịch sử có liên quan khi xác định mức độ tin tưởng vào người, trang web hoặc tài liệu đó. Một số công cụ tìm kiếm đặc biệt, như các công cụ tìm kiếm trên blog, cũng có thể tăng tính liên quan của các tài liệu mới

Close