CSS

Cascading Style Sheets là một phương pháp để thêm phong cách cho các tài liệu web. Lưu ý: Sử dụng các tệp CSS bên ngoài giúp bạn dễ dàng thay đổi thiết kế của nhiều trang bằng cách chỉnh sửa một tệp. Bạn có thể liên kết đến một tệp CSS bên ngoài bằng cách sử dụng mã tương tự như dưới đây trong phần đầu tài liệu HTML của bạn <Link rel = “stylesheet” href = “http://www.seobook.com/style.css” type = “text / css” />

Close