brand

Là tên, thuật ngữ, thiết kế, ký hiệu hoặc bất kỳ đặc điểm nào khác để phân biieeth hàng hóa dịch vụ của nhà buôn bán này với nhà buôn bán khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Close