Phân tích hiệu quả chuyển đổi

Sau khi thiết lập Phân bổ của Facebook và có dữ liệu chuyển đổi, bạn có thể xem và phân tích hiệu quả chuyển đổi của mình. Từ trang tổng quan bảng điều khiển Mức độ hiệu quả, bạn có thể so sánh tác động của quảng cáo đối với việc thúc đẩy chuyển đổi trên các điểm tiếp xúc trả phí, lượt truy cập tự nhiên và lượt truy cập trực tiếp. Xem các kênh và nguồn nhận được nhiều giá trị đóng góp nhất của lượt truy cập và lượt chuyển đổi.

Bài viết này có các nội dung sau:

Tất cả các kênh

Xem tổng số lượt truy cập và chuyển đổi trên tất cả các kênh trong khoảng thời gian báo cáo của bạn, dựa trên sự kiện chuyển đổi, mô hình phân bổ và khoảng thời gian phân bổ mà bạn đã chọn. Ở đầu bảng điều khiển Mức độ hiệu quả, bạn sẽ nhìn thấy mục tổng quan cấp cao về cách lượt truy cập và chuyển đổi được phân bổ trên các điểm tiếp xúc trả phí, lượt truy cập tự nhiên và lượt truy cập trực tiếp:

 • Chuyển đổi: Số lần mọi người thực hiện một hành động cụ thể như mua hàng hoặc thêm vào giỏ hàng. Bạn có thể chọn chuyển đổi cho báo cáo của mình từ bất kỳ sự kiện hoặc chuyển đổi tùy chỉnh nào có sẵn mà bạn đã thiết lập cho pixel hoặc ứng dụng của mình.
 • Lượt truy cập: Số lần một người tải trang web của bạn từ bất kỳ kênh nào bao gồm trả phí, trực tiếp, tự nhiên và không theo dõi như Facebook pixel hoặc SDK đã ghi.
 • Nguồn: Nơi mọi người nhìn thấy/nhấp vào quảng cáo hoặc bắt đầu truy cập vào trang web của bạn.

Bạn cũng sẽ nhìn thấy các nguồn hàng đầu được ấn định giá trị đóng góp cho chuyển đổi. Hãy nhớ rằng chỉ dữ liệu về lượt truy cập mới xuất hiện trên mục tổng quan cấp cao này. Nếu đã thêm nền tảng bên thứ ba và thiết lập thẻ click cũng như thẻ hiển thị, bạn có thể xem dữ liệu về lượt hiển thịlượt click khi xem báo cáo của mỗi kênh.

Bạn luôn có thể chuyển giữa các mô hình và khoảng thời gian phân bổ khác nhau ở trên cùng bên phải bảng điều khiển.

Nếu bạn muốn điều chỉnh cách thức công cụ Phân bổ của Facebook ấn định giá trị đóng góp của lượt truy cập, hãy nhấp vào mô hình phân bổ được liệt kê ở trên cùng bên phải bảng điều khiển, rồi nhấp vào Hiển thị cài đặt nâng cao:

 • Ấn định giá trị đóng góp của mọi lượt truy cập (mặc định): Ấn định giá trị đóng góp của mọi lượt truy cập theo cách thông thường.
 • Không ấn định giá trị đóng góp của lượt truy cập trực tiếp: Chỉ ấn định giá trị đóng góp của lượt truy cập trả phí và tự nhiên.
 • Không ấn định giá trị đóng góp của lượt truy cập nào: Chỉ ấn định giá trị đóng góp của lượt click và lượt hiển thị.
 • Ưu tiên điểm tiếp xúc trả phí: Luôn ấn định giá trị đóng góp của lượt click, lượt hiển thị hoặc lượt truy cập trả phí trước điểm tiếp xúc tự nhiên/trực tiếp. Nếu không có điểm tiếp xúc trả phí, thì điểm tiếp xúc tự nhiên và trực tiếp sẽ được ấn định giá trị đóng góp theo cách thông thường.

Nhấp vào Tất cả các kênh ở trên cùng bên trái để xem chi tiết về hiệu quả chuyển đổi của các điểm tiếp xúc trả phí và lượt truy cập tự nhiên:

 • Đã thanh toán: Bao gồm tất cả lượt click, lượt hiển thị trả phí và mọi lượt truy cập có thông số UTM được phát hiện trong URL của quảng cáo đề cập đến (ví dụ: utm_source, utm_campaign)
 • Tự nhiên: Bao gồm lượt truy cập không phát hiện thấy thông số UTM nào trong URL quảng cáo, nhưng xác định được một miền tham chiếu
 • Trực tiếp: Bao gồm tất cả các lượt truy cập khác mà không phát hiện được thông số UTM hoặc miền tham chiếu nào, cũng như các lượt chuyển đổi không thể nhận tín dụng do cài đặt mô hình phân bổ và khoảng thời gian phân bổ đã chọn

Lưu ý: Chỉ có mục tổng quan cấp cao là có sẵn cho lượt truy cập trực tiếp.

Kênh: Trả phí

Xem các lượt truy cập và chuyển đổi được phân bổ cho các điểm tiếp xúc trả phí của bạn, bao gồm các điểm tiếp xúc phát hiện có thông số UTM trong URL quảng cáo tham chiếu (ví dụ: nguồn, phương tiện, chiến dịch). Nếu đã thêm bất kỳ nền tảng nào của bên thứ ba và thiết lập thẻ click cũng như thẻ hiển thị, bạn cũng có thể nhìn thấy lượt hiển thị và lượt click của các nguồn này. Ở đầu bảng điều khiển, bạn sẽ nhìn thấy mục tổng quan cấp cao về cách lượt truy cập và chuyển đổi được phân bổ trên Facebook và tất cả các điểm tiếp xúc trả phí khác:

 • Lượt click: Số lượt click vào quảng cáo dựa trên dữ liệu nhận được từ nền tảng quảng cáo. Lưu ý: Số lượt click cho Facebook và các nền tảng do Facebook sở hữu được báo cáo tự động.
 • Lượt hiển thị: Số lần phân phối quảng cáo trên màn hình hoặc có thể xem dựa trên dữ liệu nhận được từ nền tảng quảng cáo. Loại lượt hiển thị được báo cáo tùy thuộc vào cách mỗi nền tảng tính lượt hiển thị và có thể không giống nhau trên tất cả các nền tảng. Lượt hiển thị cho Facebook và các nền tảng do Facebook sở hữu được báo cáo tự động và được tính là số lần quảng cáo xuất hiện trên màn hình.

Theo mặc định, Phân bổ của Facebook sẽ hiển thị báo cáo cho các điểm tiếp xúc trả phí được chia nhỏ theo nguồn. Nhấp vào Số liệu chia nhỏ để chuyển giữa việc hiển thị dữ liệu này theo nguồn và theo chiến dịch.

Trong % trả phí trên Facebook, nhấp vào Xem báo cáo để xem hiệu quả chuyển đổi cụ thể của truyền thông trả phí trên Facebook. Đối với chiến dịch trên Facebook, Instagram, MessengerAudience Network, bạn có thể sử dụng mô hình phân bổ theo dữ liệu. Đây là một mô hình thống kê xác định giá trị đóng góp dựa trên cách mọi người tương tác với quảng cáo của bạn và tác động của quảng cáo đến việc thúc đẩy mục tiêu kinh doanh.

Ở trên cùng bên phải, bạn có thể chọn ô bên cạnh Theo dữ liệu để so sánh hiệu quả chuyển đổi của chiến dịch trên Facebook, Instagram và Audience Network bằng mô hình phân bổ đã chọn cũng như mô hình phân bổ theo dữ liệu.

Kênh: Tự nhiên

Xem lượt truy cập và chuyển đổi được phân bổ cho các lượt truy cập tự nhiên của bạn, bao gồm lượt truy cập không phát hiện thấy thông số UTM nào trong URL quảng cáo, nhưng xác định được một miền tham chiếu.

Số liệu trong hình ảnh chỉ nhằm mục đích minh họa.

* Nguồn: Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Close