Thêm tham số phụ vào báo cáo

Secondary-dimension picker; browse, or enter dimension name.
Công cụ chọn tham số phụ.

Để thêm tham số phụ vào một bảng:

  1. Bên dưới danh sách tham số chính, hãy nhấp vào Tham số phụ.
  2. Duyệt qua danh sách tham số hoặc nhập tất cả hoặc một phần của tên tham số vào hộp tìm kiếm.
  3. Nhấp vào tên tham số.

Tìm hiểu về tham số và cách chúng xuất hiện trong bảng.

* Nguồn: Google Analytics

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Close