Tạo, thay đổi, đặt lại hoặc xóa giới hạn chi tiêu của tài khoản

Bạn cần trợ giúp về một khoản phí hay không nhận ra hoạt động trên tài khoản quảng cáo của mình? Thực hiện các bước sau.

Bạn có thể đặt giới hạn chi tiêu của tài khoản để đảm bảo tài khoản quảng cáo không chi tiêu nhiều hơn mức bạn muốn. Nếu bạn đặt giới hạn chi tiêu của tài khoản, quảng cáo của bạn sẽ tắt khi đạt đến giới hạn đó, vì vậy tài khoản quảng cáo sẽ dừng chi tiêu.

Trước khi bạn bắt đầu

Trước khi bạn tạo hoặc thay đổi giới hạn, hãy tìm hiểu thông tin cơ bản về giới hạn chi tiêu của tài khoản là gì và cách thức hoạt động. Giới hạn chi tiêu của tài khoản khác với ngân sách trọn đời (kiểm soát số tiền một nhóm quảng cáo có thể chi tiêu trọn đời) và ngưỡng lập hóa đơn (xác định thời điểm bạn bị tính phí cho quảng cáo). Tìm hiểu thêm về sự khác biệt giữa ngân sách, ngưỡng lập hóa đơn và giới hạn chi tiêu.

Dưới đây là một vài điều cần lưu ý:

 • Vì giới hạn chi tiêu của tài khoản là giới hạn về số tiền mà tài khoản của bạn có thể chi tiêu trên tất cả các chiến dịch trong toàn bộ thời gian tồn tại của tài khoản nên số tiền bạn đã chi tiêu theo giới hạn chi tiêu sẽ không tự động đặt lại sau một khoảng thời gian nhất định (chẳng hạn như vào cuối tháng). Để tiếp tục quảng cáo sau khi đã đạt đến giới hạn, bạn có thể thay đổi giới hạn hoặc đặt lại số tiền đã chi tiêu theo giới hạn này về $0.
 • Chỉ quản trị viên tài khoản quảng cáo mới có thể tạo, thay đổi, đặt lại hoặc xóa giới hạn chi tiêu của tài khoản.
 • Giới hạn chi tiêu của tài khoản không khả dụng cho các tài khoản quảng cáo được thiết lập cho thanh toán thủ công. Nếu nạp tiền cho số dư trả trước để chạy quảng cáo, thì bạn sẽ không thấy tùy chọn tạo giới hạn chi tiêu của tài khoản.
 • Mọi thay đổi bạn thực hiện với giới hạn (kể cả việc tạo giới hạn) sẽ mất khoảng 15 phút để có hiệu lực.

Tạo giới hạn chi tiêu của tài khoản

 1. Đi tới Cài đặt thanh toán.
 2. Trong phần Đặt giới hạn chi tiêu của tài khoản, nhấp vào Đặt giới hạn chi tiêu của tài khoản.
 3. Nhập giới hạn bạn muốn sử dụng.
 4. Nhấp vào Đặt giới hạn.

Giới hạn chi tiêu của tài khoản sẽ được đặt và bạn có thể bắt đầu theo dõi số tiền bạn chi tiêu theo giới hạn khi bạn chạy quảng cáo.

Thay đổi giới hạn chi tiêu của tài khoản

 1. Đi tới Cài đặt thanh toán.
 2. Trong phần Đặt giới hạn chi tiêu của tài khoản, nhấp vào Thay đổi.
 3. Nhập giới hạn bạn muốn sử dụng. Bạn phải đặt giới hạn cao hơn số tiền bạn đã chi tiêu tối thiểu là 10%. Ví dụ: nếu giới hạn hiện tại của bạn là $150 và bạn đã chi tiêu $100, mức tối thiểu mà bạn có thể hạ giới hạn của mình là $110.
 4. Nhấp vào Cập nhật giới hạn.
 5. Lưu ý: Nếu bạn nhận được lỗi thông báo rằng bạn đã thực hiện quá nhiều thay đổi cho giới hạn chi tiêu của tài khoản của mình, hãy đợi khoảng một giờ và thử lại. Hiện tại, bạn chỉ có thể thay đổi giới hạn chi tiêu của tài khoản 10 lần trong một giờ.

Giới hạn chi tiêu của tài khoản sẽ được cập nhật sau khoảng 15 phút.

Xin lưu ý rằng số tiền bạn đã chi tiêu theo giới hạn cũ sẽ được áp dụng cho giới hạn chi tiêu mới. Ví dụ: giả sử bạn có giới hạn chi tiêu là $100 và bạn đã chi tiêu $50. Nếu bạn thay đổi giới hạn chi tiêu của mình thành $200, bạn sẽ chỉ có thể chi tiêu thêm $150 ($200 trừ đi $50).

Đặt lại số tiền đã chi tiêu theo giới hạn chi tiêu của tài khoản

 1. Đi tới Cài đặt thanh toán.
 2. Trong phần Đặt giới hạn chi tiêu của tài khoản, nhấp vào Đặt lại.
 3. Nhấp vào Đặt lại số tiền đã chi tiêu.

Số tiền đã chi tiêu theo giới hạn chi tiêu của tài khoản sẽ đặt lại về $0. Xin lưu ý rằng giới hạn của bạn sẽ không thay đổi nhưng bạn sẽ bắt đầu chi tiêu lại từ $0 theo giới hạn đó.

Xóa giới hạn chi tiêu của tài khoản

 1. Đi tới Cài đặt thanh toán.
 2. Trong phần Đặt giới hạn chi tiêu của tài khoản, nhấp vào Xóa.
 3. Nhấp vào Xóa giới hạn.

Giới hạn chi tiêu của tài khoản sẽ được xóa sau khoảng 15 phút.

* Nguồn: Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Close