Tiếp thị lại

Nhà quảng cáo có thể sử dụng điểm ảnh cho quảng cáo dựa trên sở thích (IBA) trên YouTube. Mọi việc sử dụng điểm ảnh để thu thập dữ liệu cho danh sách tiếp thị lại phải tuân theo Chính sách của AdWords.

Có hạn chế bổ sung về địa điểm và cách thức có thể sử dụng tiếp thị lại. Tìm hiểu thêm.

* Nguồn: Youtube

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Close