Thời gian bạn thanh toán cho quảng cáo trên Facebook

Thời điểm bạn thanh toán cho quảng cáo tùy thuộc vào phương thức thanh toán của bạn. Khi tạo quảng cáo đầu tiên trên Facebook, bạn sẽ thêm phương thức thanh toán vào tài khoản quảng cáo của mình. Chính phương thức thanh toán đó sẽ xác định cài đặt thanh toán của bạn. Có hai tùy chọn cài đặt thanh toán chính cho quảng cáo trên Facebook:

Bài viết này đề cập đến thời điểm thanh toán cho quảng cáo nếu bạn đang sử dụng các phương thức thanh toán tự động và có ngưỡng lập hóa đơn. Nếu sử dụng tài khoản ngân hàng (ghi nợ trực tiếp) hoặc một phương thức thanh toán thủ công để chi trả cho quảng cáo của mình, thì bạn không cần có ngưỡng lập hóa đơn. Tìm hiểu thêm về cách bạn bị tính phí cho quảng cáo nếu không có ngưỡng lập hóa đơn.

Thời điểm bạn bị tính phí nếu có ngưỡng lập hóa đơn

Khi tạo quảng cáo trên Facebook, chẳng hạn như quảng cáo bài viết từ Trang của mình, bạn không phải thanh toán ngay những quảng cáo này. Thay vào đó, khi quảng cáo chạy, chi phí quảng cáo sẽ được cộng dồn để bạn thanh toán sau.

Bạn sẽ bị tính phí cho những chi phí này theo hai cách:

Ngưỡng lập hóa đơn là gì và hoạt động như thế nào

Bạn có thể coi ngưỡng lập hóa đơn của mình là một cách để thiết lập lịch sử thanh toán hiệu quả với Facebook: Ngưỡng lập hóa đơn là số tiền bạn có thể chi tiêu cho quảng cáo trước khi chúng tôi tính phí bạn. Mỗi khi chi phí quảng cáo của bạn đạt ngưỡng lập hóa đơn, chúng tôi sẽ tính phí bạn đối với khoản tiền đó. Khi bắt đầu quảng cáo trên Facebook lần đầu tiên, ngưỡng lập hóa đơn của bạn sẽ tự động được đặt thành một số tiền nhỏ. Tuy nhiên, khi bạn thanh toán thành công ngưỡng lập hóa đơn, giá trị này có thể tăng lên đến khi tài khoản của bạn đạt ngưỡng cuối cùng.

Ví dụ: giả sử bạn vừa tạo quảng cáo đầu tiên và tài khoản quảng cáo của bạn có ngưỡng lập hóa đơn là 25 USD. Khi quảng cáo chạy, chi phí sẽ tăng dần. Nếu chi phí quảng cáo chưa thanh toán của bạn đạt 25 USD, chúng tôi sẽ tính phí bạn 25 USD.

Sau khi bạn thanh toán, số dư sẽ bị xóa, ngưỡng lập hóa đơn của bạn có thể tăng lên một số tiền mới, cao hơn và bạn sẽ bắt đầu cộng dồn lại chi phí khi quảng cáo tiếp tục chạy. Vì vậy, trong một tháng nhất định, bạn có thể đạt ngưỡng lập hóa đơn một lần, nhiều lần hoặc không lần nào, tùy thuộc vào ngưỡng lập hóa đơn của bạn là bao nhiêu và bạn chi tiêu bao nhiêu tiền cho quảng cáo. Đây cũng là lý do bạn có thể bị tính phí nhiều lần ngay cả khi chỉ chạy một quảng cáo.

Các bước cần thực hiện để kiểm tra ngưỡng lập hóa đơn

 1. Đi tới mục Cài đặt thanh toán trong Trình quản lý quảng cáo.
 2. Trong phần Hóa đơn tiếp theo, hãy kiểm tra số tiền bên cạnh "Bạn cũng sẽ nhận được hóa đơn khi chi tiêu".
 3. Lưu ý: Nếu bạn hiện có một phiếu giảm giá quảng cáo được kích hoạt trên tài khoản của mình, bạn sẽ bị tính phí theo cách khác và sẽ không nhìn thấy ngưỡng lập hóa đơn ở đó. Tìm hiểu thêm về cách bạn bị tính phí khi sử dụng phiếu giảm giá.

Đây là ngưỡng lập hóa đơn của bạn. Bạn sẽ nhận được hóa đơn mỗi khi bạn chi tiêu khoản tiền này trong quá trình chạy quảng cáo. Nếu tiếp tục quảng cáo sau khi đã đạt ngưỡng lập hóa đơn, thì bạn sẽ nhận được một hóa đơn khác vào ngày lập hóa đơn đối với mọi chi phí quảng cáo còn lại. Nếu bạn muốn tăng hoặc giảm ngưỡng lập hóa đơn, hãy xem cách quản lý ngưỡng lập hóa đơn.

Giới thiệu về ngày lập hóa đơn hàng tháng

Đôi khi, bạn có thể dừng chạy quảng cáo trước khi đạt ngưỡng lập hóa đơn hoặc các chi phí quảng cáo của bạn không đạt ngưỡng lập hóa đơn tính đến cuối thời hạn lập hóa đơn hàng tháng. Khi điều này xảy ra, chúng tôi sẽ tính phí bạn vào ngày lập hóa đơn hàng tháng. Ngày lập hóa đơn xác định thời điểm bạn sẽ bị tính phí đối với các chi phí quảng cáo còn lại có vẻ không đạt ngưỡng lập hóa đơn.

Điều này nghĩa là việc bạn bị tính phí quảng cáo nhiều lần trong một tháng hoặc ngay cả khi đã ngừng chạy quảng cáo là điều hết sức bình thường. Nhưng nếu chi tiêu chưa đạt đến ngưỡng lập hóa đơn, thì bạn sẽ chỉ bị tính phí vào ngày lập hóa đơn. Điều này tùy thuộc vào ngưỡng lập hóa đơn, ngày lập hóa đơn hàng tháng và số tiền bạn chi tiêu cho quảng cáo.

Lưu ý rằng chúng tôi sẽ không tính phí bạn vào ngày lập hóa đơn hàng tháng nếu:

 • Bạn không có bất kỳ chi phí quảng cáo chưa thanh toán nào khi đến ngày lập hóa đơn.
 • Tổng chi phí quảng cáo cộng dồn của bạn ít hơn 1 USD.

Quản lý ngày lập hóa đơn

Bạn có thể kiểm tra và quản lý ngày lập hóa đơn hàng tháng trong Cài đặt thanh toán.

Các bước để kiểm tra ngày lập hóa đơn
 1. Đi tới mục Cài đặt thanh toán trong Trình quản lý quảng cáo.
 2. Kiểm tra ngày trong phần Hóa đơn tiếp theo.
 3. Lưu ý: Nếu đã kích hoạt phiếu giảm giá quảng cáo trên tài khoản của mình, bạn sẽ bị tính phí quảng cáo theo cách khác và sẽ không thấy ngày lập hóa đơn ở đây. Tìm hiểu thêm về thời điểm bạn bị tính phí quảng cáo khi sử dụng phiếu giảm giá quảng cáo trên Facebook.

Đây là ngày lập hóa đơn hàng tháng của bạn. Bạn sẽ bị tính phí khi chi phí quảng cáo đạt ngưỡng lập hóa đơn và vào ngày lập hóa đơn đối với mọi chi phí còn lại chưa đạt ngưỡng. Nếu bạn chi tiêu chưa đạt ngưỡng lập hóa đơn, bạn sẽ chỉ bị tính phí vào ngày lập hóa đơn.

Hãy lưu ý rằng nếu ngày lập hóa đơn của bạn không phải là ngày xuất hiện đều trong các tháng (ví dụ: ngày 31, 30 hoặc 29), thì bạn sẽ bị tính phí vào ngày cuối cùng của các tháng ngắn hơn.

Các bước thay đổi ngày lập hóa đơn
Tính năng này sẽ dần ra mắt và có thể không khả dụng với bạn ngay lúc này.

Giờ đây, bạn có nhiều quyền kiểm soát hơn về thời gian thanh toán cho quảng cáo bằng cách chọn ngày lập hóa đơn của riêng mình. Khi thay đổi ngày lập hóa đơn, bạn sẽ bị tính phí mỗi tháng vào ngày mình chọn đối với các chi phí quảng cáo không đạt ngưỡng lập hóa đơn.

Cách thay đổi ngày lập hóa đơn:

 1. Đi tới mục Cài đặt thanh toán trong Trình quản lý quảng cáo.
 2. Trong phần Hóa đơn tiếp theo, nhấp vào Quản lý.
 3. Trong Chọn ngày lập hóa đơn mới, nhấp vào menu thả xuống rồi chọn ngày lập hóa đơn bạn muốn sử dụng.
 4. Lưu ý: Nếu ngày lập hóa đơn bạn chọn không diễn ra hàng tháng (như ngày 31 chẳng hạn), bạn sẽ bị tính phí vào ngày cuối cùng của những tháng đó.

 5. Nhấp vào Lưu thay đổi.

Ngày lập hóa đơn hàng tháng của bạn sẽ được cập nhật. Lưu ý rằng bạn vẫn nhận được hóa đơn tiếp theo vào ngày lập hóa đơn mà bạn đã chọn trước khi thay đổi. Sau đó, ngày lập hóa đơn mới sẽ có hiệu lực.

Tài nguyên khác

* Nguồn: Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Close